Gedragscode voor leveranciers van Bosan B.V.

Bosan hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bosan streeft er naar bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk rekening te houden met de menselijke aspecten, het milieu zo min mogelijk te belasten en op een eerlijke manier zaken te doen. Bosan verwacht dat ook van haar leveranciers en onderleveranciers. In deze gedragscode staat beschreven wat Bosan verstaat onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat is de basis waarop Bosan samen wil werken met haar leveranciers.

Mensenrechten

Bosan houdt zich aan de (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsnormen en zij doet geen beroep op kinderarbeid, dwangarbeid of verplichte arbeid. Bosan verwacht dat ook haar leveranciers en onderleveranciers aan deze wet- en regelgeving voldoen.

Internationale arbeidsnormen

De International Labour Organization (ILO) van de Verenigde naties heeft in overeenkomsten en aanbevelingen internationale arbeidsnormen vastgelegd. Deze arbeidsnormen. Onderdeel van de arbeidsnormen zijn de fundamentele principes en rechten op werk. De ILO heeft acht van haar verdragen aangemerkt als fundamenteel. Deze bevatten de volgende onderwerpen:

  • het verbod op discriminatie op grond van leeftijd, nationaliteit, ras, seksualiteit, sekse, religie of lichamelijke beperking (ILO Conventies 100 en 111);
  • de vrijheid van vereniging en erkenning van het recht op collectieve onderhandeling (ILO Conventies 87, 98, aangevuld met 135);
  • het verbod op alle vormen van gedwongen kinderarbeid (ILO Conventies 138 en 182);
  • het verbod op alle vormen van gedwongen arbeid (ILO Conventies 29 en 105).

Naast deze fundamentele verdragen gaan ILO verdragen over een leefbaar loon (ILO Conventies 26 en 131), een maximum aantal overuren, werkweken van maximaal 48 uur met minimaal één vrije dag (ILO Conventies 1 en 14) en over veiligheid en gezondheid op het werk (ILO Conventie 155).

Milieu

Bosan houdt zoveel mogelijk rekening met het effect van haar activiteiten op het milieu. Bosan verwacht dat ook van haar leveranciers en onderleveranciers.

Afval

Afval wordt zoveel mogelijk vermeden en anders waar mogelijk gescheiden en gerecycled. Gebruikte verpakkingsmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt.

CO2 uitstoot

De CO2 uitstoot wordt zoveel mogelijk beperkt. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van zonne- of windenergie of van andere alternatieve energiebronnen.

FSC-keurmerk

Er wordt naar gestreefd in de productieprocessen enkel duurzaam gecertificeerd hout met het FSC-keurmerk (of een gelijkwaardig keurmerk) te gebruiken.

Manier van zaken doen

Bosan vindt integer zakendoen belangrijk. Dat houdt (onder andere) in dat Bosan op een eerlijke en transparante wijze handelt en dat zij corruptie, machtsmisbruik en belangenverstrengeling vermijdt. Bosan verwacht dat ook van haar leveranciers en onderleveranciers.

Naleving gedragscode

Bosan behoudt zich het recht voor om de naleving van deze gedragscode door de leverancier te controleren. Als blijkt dat de leverancier de gedragscode niet naleeft, zal Bosan de samenwerking met de leverancier heroverwegen.