Privacy Statement

www.bosan.nl is de website van Bosan Sportinstallaties. Op of via onze website en bij de uitvoering van onze werkzaamheden kunnen we persoonsgegevens verwerken. De verwerkende personen zijn allen betrokken bij Bosan. Denk hierbij aan medewerkers, studenten en stagiairs, externe relaties (opdrachtnemers, leveranciers). Welke persoonsgegevens Bosan verwerkt is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten de betrokkene gebruikt van (de website van) Bosan.

Bosan zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. De handelswijze van Bosan is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door gebruik te maken van de website www.bosan.nl geeft u aan het privacybeleid van Bosan te accepteren.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites waarop Bosan wel wordt vermeld maar geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen.

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?
Persoonsgegevens worden in de meeste gevallen door de betrokkene zelf verstrekt. Binnen Bosan kunnen deze gegevens zo nodig vanuit een intern bronsysteem worden doorgestuurd naar of overgenomen in een ander (intern) systeem.

Daarnaast ontvangt Bosan ook persoonlijke gegevens uit systemen van derden. Dit kunnen gesloten en open bronsystemen zijn, zoals Twitter, LinkedIn of andere
sociale media.

Ook kan Bosan uw gegevens verzamelen wanneer u deze achterlaat op de website van Bosan, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden van diverse activiteiten of (nieuws)berichten van Bosan.

Algemene doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Bosan verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden:
- Relatiebeheer: contact onderhouden (bijvoorbeeld via sociale media, email, per post of  telefonisch) met relaties van Bosan, verzendlijsten, nieuwsbrieven;
- Bedrijfsvoering en financiën: beheer van financiële administratie, betaalsystemen, IT management, interne en externe (accountants)controle, verantwoording aan subsidiegevers en members of partners van de stichting, of juridische procedures;
- Generiek: verwerking van uw sollicitatie dan wel beschikbaarheid voor het beantwoorden van vragen, om de website van de stichting verder te optimaliseren en beveiligen of content management (CMS).

Gegevens van websitebezoek
Bosan ontvangt gegevens die het verkrijgt op basis van uw bezoek aan Bosan.nl. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruikt de stichting om een beter beeld te krijgen van onze relaties en klanten of om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Www.bosan.nl gebruikt Bosan Google Analytics of derde leveranciers om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten en optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bosan heeft hier geen invloed op. Bosan staat Google niet toe de verkregen analyse-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Verstrekking aan derden
De stichting geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten. Wanneer Bosan uw gegevens aan een derde partij verstrekt, zorgt Bosan er onder andere met een overeenkomst voor dat die gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt Bosan hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisering van de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en verwerkt. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk indien het bewaren noodzakelijk is voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift.

Bewaren van uw gegevens
Persoonlijke gegevens die we van u hebben ontvangen of verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in elk ander land binnen de Europese Unie. Bij uitzondering is sprake van gegevensverwerking in een land buiten de Europese Unie. Dit staan we alleen toe wanneer hierbij is voldaan aan de van toepassing zijnde wettelijk vereiste beveiligings- en privacymaatregelen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Bosan dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Beveiligingsniveau
Bosan beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken en houden. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Als u onverhoopt toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan verzoeken we u om onverwijld contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan op www.bosan.nl.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich via onze website of webshop aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan ontvangt u een bericht ter bevestiging van uw aanmelding (dubbel opt-in). Na ontvangst van uw herbevestiging sturen wij u de nieuwsbrief een aantal keer per jaar toe tot het moment van afmelding. Wij bewaren uw e-mailadres uitsluitend ten behoeve van de toezending van de nieuwsbrief. Onderaan elke editie van de nieuwsbrief is een link ' afmelden voor de nieuwsbrief' opgenomen. Door hierop te klikken wordt u naar een pagina gestuurd waarop u zich kunt afmelden. Wanneer u er niet in slaagt u op deze manier af te melden, dan zullen wij (bij uitzondering) na ontvangst van een daartoe schriftelijk verzoek u van de verzendlijst verwijderen.

Links naar andere websites

De website van Bosan bevat links naar andere websites die buiten het bosan.nl en bosan.be-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Bosan is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Uw rechten
Wanneer Bosan uw persoonsgegevens verwerkt, hebt u recht op inzage in deze gegevens. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Bosan op het algemene telefoonnummer of email adres van Bosan, te vinden op www.bosan.nl.

Bent u van mening dat de gegevens die we van u hebben vastgelegd onjuist of onvolledig zijn, stuur ons dan een schriftelijk verzoek om deze gegevens te actualiseren. Ook kunt u ons vragen gegevens af te schermen of te vernietigen, bijvoorbeeld wanneer deze niet (meer) ter zake doen voor het doel waarvoor zij (oorspronkelijk) zijn verzameld. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Bosan op het algemene telefoonnummer of email adres van Bosan, te vinden op www.bosan.nl. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacybeleid
Bosan behoudt zich het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Het is daarom aan te raden deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de nieuwste versie op de hoogte bent.

Contactgegevens
Voor eventuele vragen en verzoeken inzake de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich richten tot:

Bosan Sportinstallaties

Metaalstraat 21, 7483 PD Haaksbergen
Tel.: 0031(0)53 572 31 15
Email: info@bosan.nl
Website: www.bosan.nl

Deze privacyverklaring is in werking getreden op vrijdag 25 mei 2018.